POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dotycząca strony internetowej prowadzonej pod adresem: cdodesign.plz dnia 15.07.2022 prowadzonej przez firmę: 
CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241,adres poczty elektronicznej: 
kontakt@cdodesign.pl
, numer telefonu: +48 606 967 245)

stanowiąca Załącznik do Regulaminu

1.  Administratorem danych osobowych jest spółka CDO-Centrum Drewna i Oklein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres siedziby: ul. Wadowicka 7, 34-144 Izdebnik), numer identyfikacji podatkowej: 5512564180, REGON: 120986241, adres poczty elektronicznej: 
kontakt@cdodesign.pl, numer telefonu: +48 606 967 245), który zwany będzie dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe pozyskiwane od Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zawieranej na podstawie regulaminów zawartych na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora, pod adresem cdodesign.pl oraz w celu umożliwienia Klientowi składania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia szczegółów pozwalających na właściwą komunikację  Podstawowym celem zbierania tych danych jest spełnienie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych między innymi w przepisach o RODO, jak również poinformowanie klienta, który nawiąże kontakt z Administratorem za pomocą mediów społecznościowych, który podpisze następnie umowę kupna- sprzedaży o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz o zasadach funkcjonowania Sklepu. W sytuacji, gdyby zaistniała potrzeba wykonywania celów reklamowych, wówczas dla ich realizacji Klient będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wówczas dane osobowe będą pozyskiwane od Klienta dwutorowo.

3. W toku zamawiania towaru lub usługi Klient będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na warunki zawarte w regulaminie sprzedaży, przy czym na podstawie regulaminu sprzedaży Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu całego asortymentu (paneli dekoracyjnych, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz) zawartego w ofercie Sklepu. Zamawianie towaru przez Klienta będzie odbywało się w identyczny sposób, bez względu na formę prawną klienta, tj. osoby prywatnej lub firmy posiadającej/ nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona w toku składania zamówienia przez danego Klienta, w celu zawarcia umowy sprzedaży danego towaru oferowanego w ramach strony internetowej Administratora. Zatem w związku z tą okolicznością – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), który stanowi, że:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „b” RODO, wedle którego:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Przetwarzanie danych osobowych jest bowiem, jak wskazano wyżej, konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące
z Administratorem w celu prawidłowej realizacji umowy zawieranej na podstawie Regulaminu oraz podmioty zarządzające mediami społecznościowymi typu facebook i inne, ale może to być także podmiot operujący systemem płatności, za pomocą którego dany klient zamawia Towary w firmie Administratora, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do użycia tych danych w calach marketingowych, z zastrzeżeniem informacji zawartych
w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności, przy czym w mediach społecznościowych dane te nie będą widoczne dla innych osób. Klient zamawiając towar będzie każdorazowo wyrażał zgodę na otrzymywanie informacji w celu realizacji zamówienia oraz ofert Administratora, w tym informacji w zakresie realizacji zamówienia, ewentualnych opóźnień lub innych okoliczności mających wpływ na wykonanie umowy.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Administratora do czasu kiedy nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane dalej w razie sporu prawnego z danym Klientem – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych.

9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator w celu konstruktywnej i zgonnej z obowiązującymi przepisami przyszłej współpracy podkreśla, że każdy użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu i nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży określonych towarów za pośrednictwem strony internetowej Administratora bez wyrażenia określonej zgody oraz podania wymaganych danych osobowych. Wobec powyższego podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy na podstawie Regulaminu, w celu jej należytej realizacji; z tego tytułu: osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania, a zaniechanie ich podania skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy, a w konsekwencji uniemożliwia jej zawarcie i dalsze procedowanie, bowiem osoba zamierzająca zawrzeć umowę poprzez stronę internetową prowadzoną przez Administratora, podczas składania zamówienia, podaje swoje dane osobowe, wyrażając następnie zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

12. Administrator nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator korzysta z plików cookies (czyli danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na stronę internetową są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta osoba przeglądająca stronę internetową) – wyłącznie w celu ustalenia preferencji zakupowych Klientów, w tym dostosowania oferty sprzedażowej Administratora do preferencji zakupowych Klientów, i wszystkich osób odwiedzających stronę internetową. Za każdym razem po wejściu na stronę internetową Administratora, na stronie internetowej Administratora wyświetlany jest komunikat odnośnie korzystania przez Administratora z plików cookies; zatem dalsza możliwość korzystania ze strony internetowej Administratora, jest zależna od wyrażenia zgody przez przeglądającego (potencjalnego Klienta) na fakt korzystania z plików cookies, czyli na okoliczność, że pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie, telefonie) danej osoby. Osoba przeglądająca stronę internetową Administratora ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji w zakresie plików cookies - za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Wyrażenie zgody na pliki cookies następuje przez odznaczenie komunikatu informacyjnego w tym zakresie, tj. poprzez odznaczenie pozycji zawartej w komunikacie, pod nazwą „wyrażam zgodę”. Komunikat w zakresie zgody na korzystanie z plików cookies jest natomiast następujący: „Wyrażam zgodę na korzystanie przez Administratora niniejszej strony internetowej z plików cookies, tj. z danych informatycznych zawartych w plikach, które po wejściu na niniejszą stronę internetową są zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego korzystam”.

Przechowywana informacja w zakresie plików cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu - nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową Administratora i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

13. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Regulaminu.